Privacy

Privacyverklaring – 16-06-2018 – VZW Blauw-Zwart-Brecht


Blauw-Zwart-Brecht VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we juist verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Blauw-Zwart-Brecht VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat:


•wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

•verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

•wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.


Als VZW Blauw-Zwart-Brecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Blauw-Zwart-Brecht

Patrijzenstraat 40

2340 Beerse

Bestuurbzb36@gmail.com


Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door VZW Blauw-Zwart-Brecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


•om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Blauw-Zwart-Brecht;

•het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

•het bekomen van het officiële lidmaatschap bij de overkoepelende supportersfederatie van Club Brugge KV.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslaan en verwerken):


•persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

•identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer;

•persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

•abonnementsgegevens bij Club Brugge KV (cusnr, ingang, blok, rij en plaats).


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


•Het verkrijgen van een lidmaatschap bij de officiële Supportersfederatie van Club Brugge KV.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan

is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

VZW Blauw-Zwart-Brecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (maximum 5 jaar).


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

VZW Blauw-Zwart-Brecht kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.